Garancia ügyintézés

Kedves vásárlónk!

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet módosítása szerint

2. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló
miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási
kötelezettségre kell alkalmazni.”


3. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 001 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 001 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”


4. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb
a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére
bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2024. évi 46. szám 2727
(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását az (5) bekezdés
alapján elektronikus úton átadott jótállási jegy kivételével, valamint”
(3) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén
elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási
jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel az e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe
helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen
megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére,
akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím
elérhetőségét biztosítania kell.”


5. § (1) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő
kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles
a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás
köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.”
(2) Az R1. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (5)–(7) bekezdés előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint
a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.”


6. § Az R1.
a) 1. § (3) bekezdésében a „helyezése” szövegrész helyébe a „helyezése vagy üzemben tartása” szöveg és
a „biztosítható” szövegrész helyébe a „biztosítható,” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében az „érvényesítheti” szövegrész helyébe a „bejelentheti” szöveg,
c) 5. § (5) és (7) bekezdésében a „köteles a fogyasztó” szövegrész helyébe a „köteles a jótállási jegyen, ennek
hiányában a fogyasztó” szöveg,
d) 7/B. § (1) bekezdésében a „2–7.” szövegrész helyébe a „3–7.” szöveg
lép.


7. § Hatályát veszti az R1. Melléklete.

Az új jótállási idők csak a 2024.Június 25. napján vagy utána vásárolt termékekre érvényes!

2024.Június 24-ig az alábbi jótállási idők érvényesek:

10001 Ft - 100000 Ft-ig  1 év (12 hónap)

100001 Ft - 250000 Ft-ig  2 év (24 hónap)

250001 Ft - felett  3 év (36 hónap)

Csere, vételár visszafizetése – milyen esetekben jöhet szóba?

A vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére lesz köteles:

- ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;

- ha a jótállási/garancia időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;

- ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

A cserére, visszafizetésre 8 napon belül sort kell keríteni. A fentiek nem vonatkoznak bizonyos fogyasztási cikkekre, például elektromos kerékpárra, elektromos rollerre,motorra, autóra stb.

 

Ha garanciális ügyet szeretnél intézni akkor a teendőd annyi,hogy felveszed velünk a kapcsolatot

a +36 20 277 8095 telefonszámon.

A kollégánk számára az alábbi információ szükséges:

-számla száma

Amennyiben nincs meg a számla akkor:

-vásárló neve (számlán szereplő név - ennek hiányában sajnos nem tudjuk intézni a garanciát)

-vásárolt termék megnevezése

Csak a kapcsolat felvétele után küldd vissza a terméket a 1154 Budapest, Arany János utca 62 szám alatti üzletünkbe! Ennek költségét Neked kell állnod de a visszaküldést mi fizetjük!